Arrow
Arrow
Slider

Harmonia

Ma ona dla nas fun­da­men­ta­lne zna­cze­nie. W na­szym mnie­ma­niu ka­żdy detal uś­mie­chu od­gry­wa bar­dzo is­tot­ną ro­lę. Od­cień, ko­lor, kszta­łt, fa­ktu­ra tak sa­mo jak cha­rak­ter i oso­bo­wo­ść są nie­od­łącz­ny­mi skła­do­wy­mi nie­na­gan­nej pre­zen­cji. Pro­jek­tuj­ąc pię­kny uś­miech pun­ktem wyj­ścia jest wra­żli­wo­ść na pię­kno, która sta­no­wi dla nas bez­cen­ną war­to­ść. Dzię­ki niej w nie­dłu­gim cza­sie po­ma­ga­my na­szym Pac­jen­tom wy­kreo­wać wspa­nia­ły wy­gląd i za­chwy­ca­jący efe­kt na la­ta.

Skuteczność

To umie­ję­tno­ść wy­zna­cza­nia od­po­wie­dnich ce­lów, któ­rych zwień­cze­niem jest abso­lut­nie ol­śnie­wa­ją­cy uś­mie­ch. Ro­bi­my wszy­stko, aby dia­gno­sty­ka, opra­co­wa­ne pla­ny le­cze­nia oraz sa­mo le­cze­nie przy­nio­sły naj­le­pszy re­zul­tat. Sku­te­czno­ść na­sze­go le­cze­nia prze­kła­da się na spe­łnie­nie ocze­ki­wań Pa­cjen­tów, po­nie­waż to oni są naj­waż­nie­jsi i są na­szym naj­więk­szym ka­pi­ta­łem.

Doświadczenie

Na­sze wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie prze­kła­da się bez­po­śre­dnio  na wyso­ki stan­da­rd prze­pro­wa­dza­nych za­bie­gów i w peł­ni za­do­wo­lo­ne­go Pac­jen­ta. Każ­dy Pac­jent jest dla nas tym naj­waż­niej­szym. Pra­cu­jemy wed­ług naj­lep­szy­ch, świa­to­wych sta­ndar­dów. Dzi­ęki pro­wa­dzo­nym kur­som przez za­ło­ży­cie­la HSDC dok­tora Pawła Ponichterę mo­żli­wa była wy­mia­na do­świad­czeń ze spe­cjal­istami z ca­łego świa­ta i czer­pa­nie wie­dzy na naj­wyż­szym, świa­tow­ym po­zio­mie.

Czas

Ka­żdy Pac­jent otrzy­mu­je go od nas tyle, ile potrze­buje. Dzięki te­mu mo­że­my w peł­ni zro­zu­mieć je­go po­trze­by i usta­lić szcze­gó­ło­wo ca­ły prze­bieg le­cze­nia ponie­waż kom­fort i za­do­wo­len­ie na­szych Pac­jen­tów jest na­szą naj­więk­szą war­to­ścią. W na­szej kli­nice Pac­jent nie jest przy­porzą­dkow­any jed­ne­mu leka­rzo­wi, ale czu­wa nad nim zes­pół eks­per­tów, aby każ­de le­cze­nie zakoń­czy­ło się suk­ce­sem i było w peł­ni kom­ple­kso­we.

~Damian Stępnowski

Odwiedziłem już wiele gabinetów dentystycznych, ale pierwszy raz spotkałem się z tak profesjonalnym podejściem do pacjenta! Już na samym wejściu widać, że nie jest to zwykły gabinet. Sprzęt na najwyższym poziomie, a nie wspomnę już o bardzo miłej i profesjonalnej obsłudze ; ) Nie wiem jak oni to robią ale wszyscy są tam zawsze uśmiechnięci. 5 gwiazdek to stanowczo za mało, ale niestety nie można dać więcej : ) POLECAM w 100%.
PS: Pomysł z telewizorem umieszczonym nad łóżkiem pacjenta jest rewelacyjny!

Image is not available

~Sylwia Skowron

Nigdy jeszcze nie spotkałam się z tym, aby cała załoga była SUPER PROFESJONALNA, osoby które tam pracują kochają to co robią: są ZAWSZE uśmiechnięci, życzliwi, kompetentni, po prostu Rewelacja. Polecam w 100%.

Image is not available

~Łukasz Urbański

Pan Dr Pawel uratowal mi zycie, totalna profeska! Bez wsparcia i troski Pani Basi na pewno jednak nie udaloby sie : )PS: Pomysł z telewizorem umieszczonym nad łóżkiem pacjenta jest rewelacyjny!

Image is not available
Slider

Zespół ekspertów

Dziedzina jaką jest stomatologia rozwija się w zawrotnym tempie i wymaga ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i dostępu do światowej wiedzy. W naszej klinice oferujemy Pacjentowi najlepszą opcję leczenia niezależnie z jakim problemem do nas zawitał zarówno w sensie estetyki jak i zdrowia. Jesteśmy w nurcie tej globalnej stomatologii i nieustannie ją śledzimy aby wszystkie nowinki ze świata wykorzystywać za drzwiami naszego gabinetu. Swój zawód traktujemy jako powołanie, a wszystko co robimy, wykonujemy z ogromną pasją i zaangażowaniem.

Światowej klasy sprzęt

Technologia jest nieodzownym elementem dzisiejszej stomatologii. Dzięki niej możemy planować nasze zabiegi z najwyższą precyzją i przewidywalnością. To technologia decyduje o możliwości wykonywania usług na najlepszym poziomie. Dysponując absolutnie najnowocześniejszym sprzętem mamy możliwość leczenia najbardziej skomplikowanych przypadków w sposób w pełni bezpieczny i komfortowy.

Zaufanie

Uważamy, że zaufanie jest drogą do kreowania długotrwałych relacji z pacjentami. Budowane przez lata jest naszym największym kapitałem. Wierzymy w moc osobistych poleceń  Pacjentów, które są naszą najcenniejszą wartością. Wierzymy, że dzięki dobrze wykonanej pracy budujemy obopólny i trwały most zaufania.

Umów się na wizytę